Uw comfort, onze zorg.

Over ons

Contact:

Heyerstraat 29

9160 Lokeren

 

e-mail: info@leslieverleebvba.be

 

gsm:

0478 49 18 11

 

tel:

09 349 29 45

 

BTW BE 0838 938 647

 

Bank BE54  0688 9347 4097

 

Nuttige info

 

                   

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemeen

De volledige tekst van onze algemene verkoopvoorwaarden maakt integraal deel uit van onze offertes of van om het even welke verkoopovereenkomst die werd gesloten. Tenzij per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na de bestelling, uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gaan wij ervan uit dat de klant hiervan kennis heeft genomen en de clausules heeft aanvaard.

 

 

Transport

De goederen worden steeds op risico en gevaar van de koper vervoerd. De vermelde leveringstermijnen zijn louter ter informatie. Zij hoeven niet strikt te worden geïnterpreteerd en wij kunnen er in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld. De risico's met betrekking tot de goederen en materialen worden vanaf de levering op de werken overgedragen op de klant. Om ontvankelijk te zijn dient iedere klacht met betrekking tot de samenstelling en de omvang van de geleverde materialen te worden ingediend binnen de 48 uren nadat deze materialen werden ontvangen én voordat zij werden gebruikt.

 

 

Offertes

Onze offertes zijn slechts geldig als informatie en dat gedurende een periode van één maand, tenzij in de offerte anders werd overeengekomen.

 

 

Garanties en aansprakelijkheid

De goederen worden gedekt door de fabrieksgarantie tegen eventuele fouten. Klachten in verband met verborgen gebreken kunnen slechts worden aanvaard als zij schriftelijk worden ingediend, binnen een termijn van twee maanden nadat de consument het gebrek heeft ontdekt. De garantie dekt niet de verkeerde behandeling van het product, de door overmacht, de handeling of de opzettelijke fout veroorzaakte schade.

De garantie op het tijdens de onderhouds- en herstellingswerken vervangen materiaal is beperkt tot het herstel van het materiaal of tot de vervanging ervan en in beide gevallen zonder kosten en zonder schadevergoeding voor de consument, tenzij dit onmogelijk en buiten alle proporties is. Iedere herstelling of iedere vervanging dient binnen een redelijke termijn te worden uitgevoerd, zonder belangrijk ongemak voor de medecontractant, rekening houdend met de aard van het materiaal en van het door de medecontractant nagestreefd gebruik ervan. In het kader van werken van om het even welke aard en die door de onderneming worden uitgevoerd, kan deze met betrekking tot de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, in geen geval worden beschouwd als producent in de zin van de wet van 25/2/1991. De klant die het slachtoffer is van een als gebrekkig erkend product, dient daar de onderneming binnen de 8 dagen van op de hoogte te stellen, door middel van een aangetekend schrijven. Doet hij dit niet binnen de 8 dagen, dan is de onderneming ontheven van haar verplichting om de identiteit mee te delen van de producent, de invoerder of van de persoon die het product heeft geleverd. Bovendien dient de schade van het slachtoffer in aanwezigheid van de partijen te worden geraamd, binnen de 8 dagen nadat deze zich heeft voorgedaan. De garantie op het geleverde materiaal dient conform te zijn aan de erbij behorende publiciteit en de garantie zal schriftelijk of op een andere duurzame drager worden overhandigd. De garantie duidt aan dat de consument uit hoofde van de wetgeving wettelijke rechten heeft en geeft duidelijk aan dat deze rechten niet door de garantie worden beïnvloed. De garantie wordt in eenvoudige bewoordingen opgesteld en bevat de essentiële elementen die nodig zijn om er gebruik van te kunnen maken, met name de duur en de geografische uitgestrektheid, alsmede de naam en het adres van de garantiegever.

 

 

Betalingen en eigendomsvoorbehoud

Onze facturen zijn contant betaalbaar in onze in onze bedrijven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op de op vervaldag nog niet betaalde facturen dient vanaf de datum van de vervaldag een interest van 12% per jaar te worden betaald. Bij het niet betalen op de vervaldatum en zonder ingebrekestelling zal het bedrag van de facturen verhoogd worden met 15 % met een minimum van 25 E voor schadevergoeding en interesten.

Om geldig te zijn moeten alle klachten gebeuren binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die hij geleverd heeft in het kader van deze overeenkomst de eigendom van de installateur en is de klant er slechts de houder van. Indien de klant niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, geeft de klant hierbij aan de installateur toestemming om zich toegang te verschaffen tot de privé-ruimten waarin zich materialen bevinden of reeds gemonteerd zijn, om deze te demonteren en te verwijderen. Bij uitoefening van dit recht mag de installateur zijn schade bovendien compenseren met de betaalde voorschotten. Indien hij de uitoefening van zijn recht laat voorafgaan met een aangetekend schrijven

wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. Het eigendomsvoorbehoud vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de klant al zijn schulden aan de installateur gedelgd heeft.

 

 

Schoorsteen

In zijn offerte vermeldt de installateur de aanpassingswerken aan de schoorsteen(bekleding) die eventueel nodig zijn als gevolg van het door de klant gekozen keteltype, in een afzonderlijke post. Als de klant deze werken niet aan de installateur toevertrouwt, verbindt hij er zich toe deze wel door een bevoegde derde te laten uitvoeren. Hij kan geen enkel beroep aantekenen tegen de installateur voor enige schade die het gevolg is van het niet naleven van deze verbintenis of van het feit dat deze derde de werken slecht heeft uitgevoerd

 

 

Prijsherziening

Zelfs ingeval van een absoluut forfait, en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport, en elke nieuwe belasting of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betroffen facturering.

De volgende formule wordt daarbij gebruikt:

p = P x (0,40 xs + 0,40 xi + 0,20)S I

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken, terwijl "p" het herziene bedrag is.

"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf van kracht op de tiende dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen. "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde

totaalpercentage dat op dat moment aangenomen was. “I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de commissie van de Prijslijst der bouwmaterialen, zoals van kracht op de tiende dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditindex-cijfer zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling wordt gevraagd.

 

 

Wijzigingen en/of meerwerk

In alle gevallen mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de klant en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen de eventuele orderbevestiging door de installateur. Bij vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom met meer dan 10 %, heeft de installateur recht op een forfaitaire vergoeding van zijn verloren winstkans ter waarde van 15 % van deze vermindering.

 

 

Werkdagen en uitvoeringstermijn

Worden niet als werkdagen beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatieverloven alsmede de dagen gedurende welke het werk, als gevolg van de weersomstandigheden of de gevolgen daarvan, gedurende minimaal 4 uren onmogelijk werd gemaakt.

 

 

Onvoorziene omstandigheden en onvoorziene suggesties

Omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze niet konden worden voorzien en die de uitvoering van het contract voor de onderneming duurder of moeilijker zouden maken dan normaal kon worden voorzien, zullen als gevallen van overmacht worden beschouwd en kunnen voor de aannemer een gegronde reden vormen om de herziening of de ontbinding van het contract te vragen. Als deze omstandigheden van dergelijke aard zijn dat zij de ondernemer verplichten de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege opgeschort gedurende de periode van onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werken opnieuw op te starten.

 

 

Geschillen

Ieder technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de in het bestek of de prestatieborderellen vermelde werken, die door de klant werden ondertekend, wordt voorgelegd aan de Verzoeningscommissie – bouw. De partijen erkennen dat zij een exemplaar van het reglement hebben ontvangen of dat zij dit hebben geraadpleegd op de website www.bouwverzoening.be en dat zij dit zonder enige uitzondering aanvaarden. Iedere partij is zich bewust van het belang om de onderhavige clausule in te voegen in de eventuele contracten die hijmet derden sluit: • De klant voor de uitvoering van de eventuele andere werken die onder hetzelfde vastgoedproject vallen. • De installateur in de contracten die hij met leveranciers en onderaannemers sluit voor de uitvoering van de onderhavige werken. Wanneer de commissie zich onbevoegd verklaart, het PV van verzoening niet vrijwillig wordt uitgevoerd of het

bindend technisch verslag mogelijk voor het gerecht wordt aangevochten: • Dat alleen de rechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de installateur gevestigd is, bevoegd is als de installateur de verwerende partij is in de rechtszaak. • Overeenkomstig artikel 32/20 van de wet op de handelspraktijken is alleen de rechtbank van de woonplaats van de klant  bevoegd als de installateur de eisende partij is in de rechtszaak.

 

Copyright ® 2012 leslieverleebvba.be